Dekenale Stadskerk Sint Martinus Weert

In Paradisumkoor

Algemeen

Het In Paradisumkoor verzorgt het muzikale aandeel in de uitvaartdiensten in de Dekenale Stadskerk St. Martinus. Het koor telt 25 zangers, die de "seniorenleeftijd" hebben bereikt. Sommigen van hen zijn ook actief in andere Weerter koren. Het koor wordt in voorkomende gevallen opgeroepen om een Requiemmis te zingen. Dat gebeurt zo'n 30 maal per jaar . De diensten vinden gewoonlijk plaats in de voormiddag om 11.00 uur; soms in de namiddag om 14-00 uur. Onder bepaalde voorwaarden behoort het tot de mogelijkheden om ook in andere parochies een uitvaartdienst te verzorgen. Er wordt, met uitzondering in de maanden juli en augustus, 1 x per 14 dagen gerepeteerd op de donderdag van 16-45 tot 17-45 uur. Er wordt geen contributie geheven.

Het repertoire

Dit bestaat uit zowel het traditionele Gregoriaans als ook meerstemmige Latijnse Requiemmissen en Nederlandse gezangen. Het koor streeft naar een zo'n ruim mogelijk repertoire, zodat ook naar vermogen rekening kan worden gehouden met eventuele wensen van de familie van de overledenen.

Dirigent en organiste

Het koor staat onder leiding van Ben Seevens. Plaatsvervangend dirigenten zijn de koorleden Jan Absil en Jan Janssen. Het koor wordt op het orgel begeleid door Lène Vermeulen-Huijts, die als vaste organiste aan de St.Martinuskerk is verbonden.

Bestuur

Dit bestaat uit:

Leo Koster, voorzitter, Kasteelsingel 43 6001JC Weert tel. 855315.
Ernest Vermeulen, secretaris, Hoogstraat 14, 6001 EV Weert, tel. 545568.
Chrit Götzen, penningmeester , Joh. van Polanenstraat 18, 6006 ZR Weert, tel.530282.

Nieuwe Leden

Het koor verricht belangrijk werk door een luisterrijke bijdrage te leveren aan een waardig en troostrijk afscheid van een geliefde overledene. Het koor wil graag continuïteit en kwaliteit waarborg en. Hiertoe is uitbreiding van het aantal zangers wenselijk Het bestuur nodigt mannen uit om het koor te komen versterken. Aanmelding kan geschieden bij een van de bestuursleden en dirigent Ben Seevens. Zij zijn uiteraard ook bereid informatie te verschaffen. Lid zijn van het In Paradisumkoor geeft veel voldoening door het "helpend zingen" bij deze zo belangrijke gebeurtenissen in de St. Martinus-gemeenschap!

25-JARIG JUBILEUM IN PARADISUM KOOR

Op initiatief van de toenmalige deken Frits van Tuel werd in het voorjaar van i989 een speciaal mannenkoor opgericht om de uitvaartmissen in de St. Martinuskerk muzikaal op te luisteren. Uitvaarten vinden vaak plaats op tijden waarop de meeste kerkzangers niet beschikbaar zijn en de diensten verdienden een muzikaal hogere opluistering. Het lag dus voor de hand de koorleden te zoeken in kringen van de senioren. Iedere gemotiveerde zanger overigens is welkom.

Het koor kreeg de toepasselijke naam "In Paradisum Koor" afgeleid van het Gregoriaanse gezang uit de Missa pro Defunctis waarmede de overledene aan het einde van de mis uitgeleide wordt gedaan. Men begon met een tiental zangers, afkomstig uit het parochiële Martinuskoor, onder leiding van de toenmalige koster Ben Seevens. De organiste van de Martinuskerk, mevr. Lène Vermeulen-Huijts, ging ook het nieuwe koor begeleiden.

In de loop van de tijd traden eveneens zangers van buiten het parochiële koor tot het koor toe en werd het repertoire uitgebreid met meerstemmige gezangen met als gevolg een behoefte aan regelmatige repetities.

De nieuwe formule bleek succesvol, zowel wat de toename van het aantal zangers betreft als de waardering van de kerkgangers.

Toen in 2003 het 12 1h.-jarig jubileum werd gevierd telde het koor 25 zangers en was er een repertoire opgebouwd van twee meerstemmige missen en tientallen meerstemmige Latijnse gezangen.

In 2006 werd met Allerzielen de eerste keer de nieuwe drie-stemmige mis met concerterend orgel van de Weerter componist Ernest Vermeulen uitgevoerd: de "Messe des Morts", opgedragen aan de in 2005 overleden deken Coenen. Ook deze mis wordt nog regelmatig uitgevoerd.

In 2015 vierde het koor zijn 25-Jang jubileum en wel op zondag Beloken Pasen, 23 april 2015. In de mis van 10.00 uur zong het koor voor het eerst de nieuw ingestudeerde meerstemmige "Missa in honorem Sanctissimi cordis Jesu" van Ludwig Ebner, een vroeg gestorven Duitse componist, geboren in i859 en overleden in i903.

 

Het koor telt momenteel 25 leden en staat nog steeds onder leiding van Ben Seevens met begeleiding van Lène Vermeulen. Beiden vierden dus gelijktijdig een jubileum. Eén koorlid jubileerde ook: Jac van Kuijk; hij maakt vanaf het begin deel uit van het koor.

Sinds Ijanuari 2016 zingt het koor tevens tijdens de uitvaartmissen in de St. Josephkerk van Keent. Traditioneel verzorgt het koor bovendien de muzikale opluistering van de vieringen op Allerzielen en Goede Vrijdag in de Martinuskerk.

Om de kwaliteit van het koor te handhaven is een regelmatige aanwas van het ledental noodzakelijk. De leden van het koor zijn, zoals gezegd, senioren: immers de uitvaarten vinden overdag plaats. Het lidmaatschap heeft een zekere vrijblijvendheid omdat de zangers meestal nog tal van andere bezigheden hebben, die soms voorrang moeten krijgen. Met financiële steun van het kerkbestuur wordt elk jaar in de maand november, samen met de partners, het Ceciliafeest gevierd.

Het bestuur en de dirigent doen graag een beroep op senioren, die kunnen en willen zingen, om eens met het koor kennis te komen maken. Het zingen in het In Paradisum Koor geeft grote voldoening, immers Musica laetificatl Het is een dankbare taak om door middel van mooie zang troost te bieden aan degenen, die een dierbare verloren hebben.

Informatie wordt gaarne gegeven door dirigent Ben Seevens (tel. 0495-520620) of de secretaris Ernest Vermeulen (tel. 0495-545568).

sitemap contact locaties beheer