Dekenale Stadskerk Sint Martinus Weert
Carillon 5 2019

MARTINUS, FATIMA EN BIEST: één parochie

Per 1 augustus 2019 heeft de bisschop van Roermond, mgr. H.Smeets, de 3 parochies Martinus, Fatima en Biest tot 1 parochie gemaakt. In de praktijk werd er al zeer samengewerkt. Nu is het ook juridisch 1 parochie. De 4 kerkmeesters, die voor een groot deel al kerkmeester waren van de 3 parochies, hebben nu per 1-8-2019 een benoeming voor de 3 parochies ontvangen. Het zijn Thijs van Lierop (secretaris), Steven Hegge (penningmeester), Ria van Kimmenade-van Meijl (lid) en Ernest Vermeulen (lid).
Zo schrijft Vicaris-generaal mgr. R. Maessen, dat hij hoopt dat deze kerkmeesters in dit “ nieuwe”  bestuur met vrucht en vreugde hun werk ten behoeve van deze parochies zullen voortzetten.

Belastingaftrek voor meerjarige Kerkbijdrage

Maakt u overigens al optimaal gebruik van de belastingaftrekmogelijkheden voor uw (periodieke) kerkbijdrage? U kunt daarvoor tegenwoordig eenvoudig een formulier invullen; u hoeft hiervoor dus niet meer naar een notaris. Op het parochiekantoor helpt men u graag! (Nadere inlichtingen via parochiekantoor@sintmartinus.nl of op ma-wo-vr van 10.00-12.00 uur op de Begijnensteeg 1, achter de kerk, of deken Franken tel.537 628)

75 jaar bevrijding: goed om bij stil te staan

In september beginnen in Limburg de herdenkingen rond ‘75 jaar bevrijding’. Het is in september precies driekwart eeuw geleden, dat voor de eerste plaatsen in Limburg een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Tussen nu en komend voorjaar geldt voor steeds meer dorpen en steden, dat ze 75 jaar geleden bevrijd zijn.
Ook voor de kerk zijn het bijzondere momenten om bij stil te blijven staan. Veel priesters uit die tijd speelden een belangrijke rol in het verzet. Een aantal van hen heeft de oorlog ook niet overleefd. Het is goed om deze maanden stil te staan bij hun inzet voor onze vrijheid. Daarnaast zijn er in parochies ook heel wat mensen geweest die – met gevaar voor eigen leven – onderduikers hebben opgenomen.
Voor veel parochies in Noord- en Midden-Limburg staat de herinnering aan 75 bevrijding ook gelijk aan de verwoesting van hun kerk in de laatste oorlogsdagen. Heel wat oude kerken en kerkschatten zijn toen verloren gegaan. Zo heeft elke gemeenschap z’n eigen herinneringen aan de deze wereldoorlog. Het is goed om daar 75 jaar na dato bij stil te staan.

Op zondag 22 september om 10.00 uur wordt de Bevrijdingsmis gevierd in de Martinuskerk.
Het is passend dat het koor bij de bevrijdingsmis veel Engelstalig repertoire zingt. ‘The Lord bless you and keep you’ is een afscheidsanthem voor de gevallenen. ‘Lead me Lord’ is van Samuel Sebastian Wesley (1810-1876). Zijn ‘middlename’ kreeg hij, omdat zijn vader een groot bewonderaar van Bach was. Hij behoorde in zijn tijd tot de beroemdste organisten en koorleiders van Engeland. We sluiten de mis af met opnieuw ‘The Lord bless you and keep you’, maar nu in een versie van een andere componist. En tot slot: Het Wilhelmus!
Aansluitend om 11.45 uur is er een herdenking bij het Suffolk-monument bij de Stadsbrug.

Zondag 29 september 11.00 uur: KERMIS-MIS!

Ook dit jaar zingt het Groot Sint Martinuskoor tijdens de Kermismis op het dek van de botsautootjes. We laten zo zien dat kerk en samenleving dicht bij elkaar staan. Het koor zingt de Deutsche Messe van F. Schubert uit 1827. De tekst van de liederen is vandaag niet de Latijnse liturgische tekst, maar wordt gevormd door een serie gedichten in het Duits van Johann Philipp Neumann. Deze gaf Schubert de opdracht deze mis te componeren, omdat hij geïnteresseerd was in eenvoudige muziek die kerkgangers in zo breed mogelijke zin zou aanspreken. De Deutsche Messe komt voort uit een traditie in Oostenrijk en Zuid-Duitsland van ‘eenvoudige’ missen met religieuze teksten in de landstaal.

Opening Rozenkransmaand op zondag 6 oktober

Oktober is traditioneel de Rozenkransmaand, de maand waarin we het feest van Onze Lieve Vrouwe van de Heilige Rozenkrans vieren. De Rozenkransmaand wordt feestelijk geopend tijdens de hoogmis op zondag 6 oktober om 10.00 uur. De Broederschap zal met de Mariadraagsters en broedermeesters uiting geven aan hun devotie voor Maria. Het Groot St. Martinuskoor luistert de viering muzikaal op met de Missa Festiva van Alexandre Lesbordes.
Ook de overige zondagen in oktober zijn de broedermeesters in groot tenue aanwezig tijdens de hoogmis.

Oktober Rozenkransmaand

In oktober wordt van maandag tot en met zaterdag het rozenhoedje gebeden bij het Maria-altaar. Dit gebeurt op werkdagen om 8.45 uur, voorafgaand aan de ochtendmis. Zaterdags is het bidden van de rozenkrans om 11.45 uur. U bent van harte uitgenodigd mee te bidden.

16 OKTOBER: EEN VLEUGJE LOURDES IN WEERT

Overbekend is de lichtprocessie in Lourdes. Al die pelgrims die met brandende kaarsen door de avond lopen. Een prachtig gezicht. Ook in Weert wordt sinds enkele jaren een lichtprocessie gehouden met als eindbestemming de Lourdesgrot in de Moeselkapel. Toegegeven, het is niet zo indrukwekkend als de processie te Lourdes, maar alle deelnemers zijn het erover eens dat het een uiterst sfeervolle gebeurtenis is.
Op woensdag 16 oktober vindt de lichtprocessie plaats, waarvoor alle parochies van het dekenaat zijn uitgenodigd. Om 19.30 uur beginnen we in de Moeselkerk voor een korte gebedsdienst. U krijgt allemaal een kaarsje en we gaan in het duister van de vroege avond een lichtprocessie lopen van de kerk naar de Moeselkapel. Daar sluiten we de lichtprocessie af met een lied, een gebed en de plechtige zegen. Alles bij elkaar zijn we na 1 uur terug bij de Moeselkerk.
U wordt allen uitgenodigd mee te lopen. Jong en oud. Er is parkeergelegenheid bij de Moeselkerk, waar we na afloop terug zullen komen. Het kerkbestuur van Moesel-Keent zal u graag hartelijk ontvangen in de zaal naast de Moeselkerk voor nog een gezellig samenzijn met koffie, thee en cake. En… hoe meer deelnemers, hoe indrukwekkender en sfeervoller!

Processie Woensdag 16 oktober

Woensdag 16 oktober is de traditionele lichtprocessie van het dekenaat op Moesel. De Broederschap loopt mee in de bidtocht, die om 19.30 uur vertrekt vanaf de kerk van de Verrezen Christus. Eindpunt van de tocht is de Moeselkapel. Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het zaaltje van de kerk aan de Nassaulaan.

Zondag 27 oktober

Weten wat een ander wil. Waarom vraagt Jezus aan een blinde die om hulp roept wat hij wil? Wij denken dan: het is toch duidelijk wat hij verlangt. De vraag van Jezus “Wat wil je dat ik voor je doe?” is niet overbodig. Jezus wil ons iets bijbrengen als Hij dit heel uitdrukkelijk aan Bartimeüs vraagt: Wat wil JIJ? Jezus wil zijn leerlingen, wil ons, leren om goed te luisteren en niet onze eigen verlangens en verwachtingen, onze eigen dromen en ideeën te leggen in het hart van anderen. Wij denken zo vaak dat wij weten wat een ander nodig heeft. “Het is een kwestie van aanvoelen!” zeggen wij dan. Maar wanneer wij willen weten wat iemand anders wil, dan moeten we naar de ander luisteren, niet naar onze eigen gedachten. Er is nog meer te leren van Bartimeüs. Oktober is de zogenaamde wijnmaand en de kerk sluit zich daar in haar lezingen vandaag bij aan: in de lezingen gaat het steeds over een wijngaard. Daarmee wordt bedoeld het land en volk dat God ter harte gaat: Israël. Vandaag is de sluiting van de rozenkransmaand. Het Groot Sint Martinuskoor zingt opnieuw de Missa Festiva van A. Lesbordes

Vrijdag 1 november Allerheiligen 19.00 uur

Op deze feestdag vieren we alle heiligen en martelaren. Diverse relikwieën van heiligen staan vandaag op het altaar. Het Groot Sint Martinuskoor zingt de Missa Secunda Pontificalis van L. Perosi (Tortona, 21-12-1872 - Rome, 12-10-1956). Don Lorenzo Perosi kreeg zijn eerste muzieklessen van zijn vader, Giuseppe Perosi, die Maestro di Cappella van de Kathedraal van Tortona was evenals een prominent kerkmusicus. Na studies aan het Conservatorio Santa Cecilia in Rome, studeerde Perosi aan het conservatorium van Milaan bij Michele Saladino. Perosi was als componist een leerling van zijn vader en later van Haberl. In 1893 werd hij tot priester gewijd. Hij was als kapelmeester verbonden aan de Sixtijnse Kapel te Rome.

Zaterdag 2 november ALLERZIELEN

Tijdens de avondmis van 19.00 uur wordt er voor alle overledenen gebeden, en speciaal voor de overledenen van afgelopen jaar. De kruisjes van de overledenen worden na de Mis aan hun families uitgereikt. En er worden prentjes uitgedeeld met de namen van de overledenen van het afgelopen jaar erop.

Je moet het maar weten: De Rozenkrans

Elk jaar op 7 oktober viert de Rooms-Katholieke Kerk de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Daaromheen is de hele maand oktober uitgegroeid tot Rozenkransmaand. Vroeger werd de rozenkrans veel gezamenlijk in de gezinnen gebeden. Tegenwoordig wordt hij veel gebeden tijdens bedevaarten, in kleine groepen in de parochie of bij mensen thuis, of gewoon individueel. Veel katholieken dragen de rozenkrans altijd bij zich en worden er mee begraven.
Het bidden van de rozenkrans is ooit ontstaan in kloosters, waar elke week alle 150 psalmen werden gebeden en in sommige kloosters gebeurt dit nog altijd. Voor lekenbroeders of –zusters verving men de psalmen door het bidden van 150 maal het Onze Vader. In de Middeleeuwen werd dit steeds vaker het Weesgegroet. Geleidelijk aan verbond men dit gebed met de overweging van momenten uit het leven van Jezus. Dit zijn de zogeheten ‘geheimen’ van de Rozenkrans.
Vijf blijde geheimen hebben te maken met de geboorte van Jezus, vijf droevige geheimen gaan over het lijden en sterven van Jezus, vijf glorievolle staan stil bij de verrijzenis van Hem en de vijf geheimen van het Licht hebben te maken met het openbaar leven van Jezus. Deze twintig geheimen omvatten het hele leven van Jezus. Daarom wordt de rozenkrans ook wel een ‘samenvatting van heel het Evangelie’ genoemd.
De kracht van het rozenkransgebed ligt in de eenvoud en de herhaling. Door steeds weer het Onze Vader met de tien Weesgegroeten te bidden, ontstaat een cadans en een soort concentratie. Hierin kunnen de ‘geheimen’ uit het leven van Jezus overdacht en verdiept worden. Ook kunnen er aan de tientjes van de rozenkrans intenties verbonden worden, die op voorspraak van Maria aan God worden voorgelegd.

Gezinsweekend treedt in voetsporen van Sint Ignatius

Sint Ignatius en zijn ‘geestelijke oefeningen’ staan centraal tijdens een weekeinde voor gezinnen dat van 27 tot en met 29 september in Steyl wordt gehouden. Ignatius van Loyola was de stichter van de Jezuïetenorde. Hij ontwikkelde een eigen methode om Christus in het dagelijks leven na te volgen.
Sprekers over dit onderwerp zijn onder meer pater Nicolaas Sintobin SJ en kinderarts Marilène van den Oever. Ook hulpbisschop Everard de Jong en kapelaan Luc Simons werken aan het weekeinde mee.
Katholieke gezinnen zijn van harte uitgenodigd om tijdens dit weekeinde samen het geloof te vieren, te beleven en te verdiepen. Voor de kinderen en tieners zijn er aparte programma’s. Voor de ouders zijn er inleidingen en ontmoetingen. De bijeenkomst wordt gehouden in het klooster van de zusters Dienaressen van de Heilige Geest in Steyl. Deelname kost € 225 per gezin (richtprijs, werkelijke kosten liggen hoger). Aanmelden kan via m.rademaker@bisdom-roermond.nl of kijk op www.huwelijkengezin.nl.

                                                                                                                                 
zaterdag 21 september
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Eucharistieviering
Samenzang
Overleden ouders Peters-van Leeuwen en Johanna Peters
Toos Tinnemans-Janssen (Jaardienst tevens Verjaardag)
Alda Berghuis-Cramers
 
zondag 22 september 25e zondag door het jaar
10:00 uur Eucharistieviering vanwege 75 jaar bevrijding
Groot Sint Martinuskoor Missa brevis in B. van C. Mawby
Overleden ouders Osinski-Smolenaers
Domien Visser (trouwdag)
Jo Henkens (jaardienst)
Jan van Gageldonk (jaardienst)
Bijzondere intentie
Bep Stolwijk (jaardienst)
 
maandag 23 september H. Pius van Pietrelcina, priester
09:00 uur Eucharistieviering
 
dinsdag 24 september
09:00 uur Eucharistieviering
 
woensdag 25 september
09:00 uur Eucharistieviering
 
donderdag 26 september HH. Cosmas en Damianus, martelaren
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste
Ter ere van St. Antonius (offerblok)
 
vrijdag 27 september H. Vincentius de Paul, priester
09:00 uur Eucharistieviering
 
zaterdag 28 september
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur GEEN Eucharistieviering
 
zondag 29 september 26e zondag door het jaar
11:00 uur Feestelijke Kermismis op de kasteelplein (Autoscooter)
Andreas Laumans (jaardienst)
 
maandag 30 september H. Hiëronymus, priester en kerkleraar
09:00 uur GEEN Eucharistieviering
 
dinsdag 01 oktober H. Teresia van het kind Jezus
08:45 uur GEEN Eucharistieviering
 
woensdag 02 oktober HH. Engelbewaarders
08:45 uur GEEN Eucharistieviering
 
donderdag 03 oktober
08:45 uur GEEN Eucharistieviering
 
vrijdag 04 oktober H. Franciscus van Assisi
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens
 
zaterdag 05 oktober
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Eucharistieviering
Samenzang
 
zondag 06 oktober 27e zondag door het jaar
10:00 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst
Opening rozenkransmaand Groot Sint Martinuskoor Missa Festiva van A. Lesbordes m.m.v.Pages, Bruidjes, Mariagroep en Mariadraagsters en de Venerabele Broederschap
Pierre en Jet Gruythuysen-Bazelmans
Voor de levenden en overleden broeders en zusters van de Venerabele Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert
Tinie Gerits-Teunissen
Overleden ouders Peters-van Leeuwen en Johanna Peters
Theo Jacobs
 
maandag 07 oktober Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
 
dinsdag 08 oktober
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
 
woensdag 09 oktober HH. Dionysius, bisschop, en gezellen, martelaren
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
 
donderdag 10 oktober
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
Ter ere van St. Antonius (offerblok)
 
vrijdag 11 oktober
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
 
zaterdag 12 oktober
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Eucharistieviering
Samenzang
 
zondag 13 oktober 28e zondag door het jaar
10:00 uur Eucharistieviering
Schola
Jean Marie Maris
Overleden grootouders Richter-van Ool en Theunissen-Palmen
Tiny Brüll-Daamen (jaardienst)
Piet Bos (verjaardag)
Mia Lamerikx-Houben (jaardienst) en overleden familie
 
maandag 14 oktober H. Callistus I, paus en martelaar
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
 
dinsdag 15 oktober H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
Ter ere van de H. Gerardus (offerblok)
 
woensdag 16 oktober H. Hedwig, kloosterlinge
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
19:30 uur Lichtprocessie van Moeselkerk naar Moeselkapel
 
donderdag 17 oktober H. Ignatius, bisschop en martelaar
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)
 
vrijdag 18 oktober H. Lucas, evangelist
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
 
zaterdag 19 oktober
11:45 uur Rozenkransgebed
12:30 uur Huwelijk Roel Boonen en Monique Houben
19:00 uur Eucharistieviering
Overleden ouders Peters-van Leeuwen en Johanna Peters
 
zondag 20 oktober 29e zondag door het jaar
10:00 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst
Schola
Overleden grootouders Richter-van Ool en Theunissen-Palmen
Ouders Timmermans-van Nieuwenhoven, kleinkind Ingrid en schoonzonen Huub en Jan
Alda Berghuis-Cramers
Jo Boonen
 
maandag 21 oktober
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
 
dinsdag 22 oktober
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
 
woensdag 23 oktober H. Johannes van Capestrano, priester
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
 
donderdag 24 oktober H. Antonius Maria Claret, bisschop
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
Ter ere van St. Antonius (offerblok)
 
vrijdag 25 oktober
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
 
zaterdag 26 oktober
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Eucharistieviering
Samenzang
 
zondag 27 oktober Wintertijd 30e zondag door het jaar
10:00 uur Eucharistieviering
Sluiting rozenkransmaand Groot Sint Martinuskoor Missa Festiva van A. Lesbordes
Karin Strijbos-van Geneijgen (trouwdag)
Overleden grootouders Richter-van Ool en Theunissen-Palmen
Frank Coenders
De leden en overleden vrienden van de Stichting Vrienden St. Martinuskoor
 
maandag 28 oktober HH. Simon en Judas, apostelen
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
 
dinsdag 29 oktober
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
Ter ere van de H. Gerardus (offerblok)
 
woensdag 30 oktober
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
 
donderdag 31 oktober
08:45 uur Rozenkransgebed en Eucharistieviering
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)
 
vrijdag 01 november Allerheiligen
19:00 uur Allerheiligen
Groot Sint Martinuskoor Missa Secunda Pontificalis van L. Perosi
Domien Visser Overleden ouder Visser-de Lange
 
zaterdag 02 november Allerzielen
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Allerzielen met uitreiken Allerzielenprentjes
In Paradisumkoor Messe des Morts van Ernest Vermeulen
Alle overleden parochianen van afgelopen jaar
Anny Mertens-Meeuvis
Alle overleden Geestelijke van onze parochie
Josephine Veugen-Veugen
 
zondag 03 november 31e zondag door het jaar
10:00 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst, met uitreiken Allerzielenprentjes en grafzegening
Schola
Ernest Vermeulen Sr.
Overleden ouders Kanters-Meuffels (jaardienst)
Overleden ouders Theo en Gerarda Zincken-Cupers (jaardienst)
Frits Meulen
Overledenen van de familie Everaers-Franken (jaardienst)
Overleden ouders Croonen-Coenders (jaardienst)
Theo en Corrie Peeters-Slegers
Wim Govaarts
 
maandag 04 november H. Carolus Borromeüs, bisschop
09:00 uur Eucharistieviering
 
dinsdag 05 november
09:00 uur Eucharistieviering
 
woensdag 06 november Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken
09:00 uur Eucharistieviering
 
donderdag 07 november H. Willibrord, bisschop
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste
Ter ere van St. Antonius (offerblok)
 
vrijdag 08 november
09:00 uur Eucharistieviering
Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens
 
zaterdag 09 november
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Eucharistieviering
Samenzang
 
zondag 10 november Martinusfeest
10:00 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst
St. Martinus Groot Sint Martinuskoor Pastoralmesse van W. E. Horack
Toine Verstappen (trouwdag)
Tinie Gerits-Teunissen
overleden ouders Gielis-Noten
 
maandag 11 november Sint Maarten
09:00 uur Eucharistieviering
18:15 uur Sinte Merte viering voor alle kinderen en hun ouders
 
dinsdag 12 november H. Josafat, bisschop en martelaar
09:00 uur Eucharistieviering
Ter ere van de H. Gerardus (offerblok)
 
woensdag 13 november
09:00 uur Eucharistieviering
 
donderdag 14 november
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)
 
vrijdag 15 november H. Albertus de Grote, bisschop kerkleraar
09:00 uur Eucharistieviering
 
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste
Ter ere van St. Antonius (offerblok)
 
vrijdag 13 september H. Johannes Chrysostomus
09:00 uur Eucharistieviering
 
zaterdag 14 september Kruisverheffing
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Eucharistieviering
Samenzang
 
zondag 15 september 24e zondag door het jaar
10:00 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst
Schola
Overleden ouders Ton en Ineke Joosten-Willemsen (jaardienst)
Charles en Els Verkuijlen-Vincken (jaardienst)
Overleden ouders Rietra-Pallandt en familie
Wim Govaarts
 
maandag 16 september H. Cornelius, paus, martelaar
09:00 uur Eucharistieviering
 
dinsdag 17 september H. Lambertus, bisschop en martelaar
09:00 uur Eucharistieviering
Ter ere van de H. Gerardus (offerblok)
 
woensdag 18 september
09:00 uur Eucharistieviering
Mia Linnartz (jaardienst)
 
donderdag 19 september H. Januarius, bisschop en martelaar
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)
 
vrijdag 20 september
09:00 uur Eucharistieviering
 
sitemap contact locaties beheer