Dekenale Stadskerk Sint Martinus Weert
Carillon 3 2019

Herdenking ‘martelaren’ van Roermond


De martelaren van Gorcum zijn in katholiek Nederland een begrip. In de tijd van de protestantse Opstand en de onlusten die daarmee gepaard gingen, werden in Den Brielle tien paters omwille van hun katholieke geloof vermoord. Ze zijn later heilig verklaard. Veel minder bekend is dat eenzelfde actie heeft plaatsgevonden in Roermond.

Op 23 juli 1572, niet lang na het begin van de Tachtigjarige Oorlog, veroverden troepen van Willem van Oranje de stad Roermond. Het was de soldaten toegestaan de stad te plunderen. Ze hadden het daarbij vooral gemunt op katholieke kerken en kloosters. In het voormalige kartuizerklooster (nu Caroluskapel en kantoren van het bisdom) werd die dag een bloedbad aangericht. De helft van de aanwezigen werd gedood: dertien monniken en priesters.

Dit alles werd destijds uitvoerig beschreven en gedocumenteerd door de kartuizermonnik Arnoldus Havensius, wiens verslag grote verontwaardiging verwekte in heel Europa. De Martelaren van Roermond waren in hun tijd zelfs bekender dan de Martelaren van Gorcum, die ook in juli 1572 werden vermoord. Talrijke kunstwerken werden gewijd aan hetgeen in Roermond had plaatsgevonden en vooral in kartuizerkloosters hield men de herinnering aan het gebeurde levend. De beenderen van de slachtoffers werden en worden tot op de dag van vandaag als relieken in de Roermondse Caroluskapel bewaard.


Hoewel ze nooit officieel zalig of heilig zijn verklaard, is het verhaal van de ‘Martelaren van Roermond’ de laatste jaren wat meer in de belangstelling komen te staan, onder meer door een jaarlijkse herdenking. Deze vindt ditmaal plaats op vrijdag 9 augustus. In de Caroluskapel (Swalmerstraat 100 in Roermond) gaan bisschop Harrie Smeets en pastoor-deken Rob Merkx, rector van de kapel, om 18.30 uur voor in een eucharistieviering. Aansluitend trekt een processie door de kruisgang van het kloostercomplex en kunnen de relieken worden vereerd. Na een kop koffie/thee is er in de refter een inleiding, die wordt verzorgd door de Benedictijner pater Johannes Touw uit Vaals. Iedereen is welkom.

Maria-Tenhemelopneming 15 augustus 2019

Op 15 augustus vieren we het feest van Maria´s opneming van lichaam en ziel in de Hemel. Maria Tenhemelopneming wordt ook vaak Maria Hemelvaart genoemd. In de christelijke iconografie verwijst het woord naar de voorstelling van Jezus, die zijn overleden moeder Maria ten hemel voert. In de bijbel is niet te vinden, wanneer en hoe Maria is overleden, maar wel via mondelinge traditie en de zogeheten apokriefe evangeliën. Dat zijn vrome verhalen, die vanuit de volksoverlevering zijn ontstaan en doorgegeven, vaak aangevuld met wonderlijke gebeurtenissen, die het geloof van de christenen uit de eerste eeuwen moesten voeden en bevestigen. De oudste geschriften die over Maria’s heengaan vertellen, plaatst men tegenwoordig ergens in de 4e of 5e eeuw. Tijdens het concilie van Nicea (325) werd bepaald, dat Jezus én God én mens was. Daarna concludeerde men dat Maria de eretitel toekwam ‘Moeder van God’ (Theo-tokos: God-barende). Dat werd vastgelegd op het concilie van Efeze in 431.

In de muziek laten we horen, dat het feest is met de Missa Simplex van P. Stalmeier (1912-1990). Stalmeier studeerde van 1930 tot 1936 aan het Koninklijk Conservatorium in Luik en behaalde daar o.a. de Prix d'Excellence voor piano bij Louis Closson , orgel bij Charles Hens en kamermuziek bij Jules Robert. De Mariahymne Weert, het Ave Maria van C. Saint-Saëns en Love divine van W. Rowlands zijn alle uiterst passend voor deze gelegenheid.

De H. Mis start om 19.00 uur met een plechtige intochtprocessie. De dames van het draagstersgilde dragen het Mariabeeld. De broedermeesters van de Venerabele Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert begeleiden haar. Na de Hoogmis vindt de uittochtprocessie plaats met rozenblaadjeshulde. De processie voert naar het klooster aan de Maasstraat, waar iedereen welkom is voor een gezellig samenzijn.

1 september 2019

Vandaag veel aandacht voor de barmhartigheid jegens de naaste, wie het ook zij. Het evangelie verwoordt het aldus: “Gij zult de Heer, uw God, beminnen uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met al uw krachten en met geheel uw verstand; en uw naaste als u zelf”. De mis die het Groot Martinuskoor vandaag zingt, is de Missa Festiva ook wel de “Russische Mis” genoemd, een mis gekenmerkt door grote contrasten in ritme, klankkleur en intervallen. Alhoewel het daardoor lastig is om dit muziekstuk in te studeren, zal eenmaal ingestudeerd het jaren later weer gemakkelijk kunnen worden gereproduceerd. Al met al niet alleen een zalige mis om te zingen, maar ook zeer aangenaam om te horen. Alexander Gretchaninov componeerde de Missa Festiva (ook wel kroningsmis) opus 154 voor 4-stemmig gemengd koor met orgelbegeleiding in 1937 te Parijs.

Mariafeesten 8 en 15 september

Zondag 8 september is het feest van Maria Geboorte. Maria werd geboren als dochter van Anna en Joachim. Dit wordt gevierd tijdens de Hoogmis van 10 uur. Een week later op zaterdag 14 september worden bij Onze Lieve Vrouwe van Smarten de zeven smarten van Maria herdacht. Dit Mariafeest krijgt aandacht tijdens het bidden van de rozenkrans om 11.45 u in de dekenale kerk.

Open Monumentendag

Op 14 en 15 september is de landelijke Open Monumentendag, die ook in Weert wordt gehouden. In dit kader worden onder andere de St.-Martinuskerk, de tuin van de zusters Birgittinessen, maar ook de Mariakapel in de Ursulinentuin opengesteld. Bij het kapelletje kunt u op 14 september tussen 10 en 17 uur een van de broedermeesters ontmoeten. Voor meer informatie zie www.weert.nl/monumentendag.

Bericht uit de Martinustoren

Misschien hebt u de laatste tijd extra vogelgeluid gehoord vanuit de Martinustoren! Dat kan. In april zijn 3 jonge slechtvalken geboren. Sinds enkele jaren hebben we hoog in de toren een nestkast. De afgelopen jaren is er jaarlijks slechts 1 geboren, nu dus 3! Heel mooi!

Financieel Verslag over 2018 van de St Martinus Parochie

Zoals gebruikelijk ook dit jaar in het Carillon weer een overzicht van de financiën van onze parochie. Ondanks verdere besparingen is het ons vorig jaar niet gelukt om het tekort verder terug te dringen, vooral omdat de inkomsten helaas nog steeds dalen. Onder aan de streep resulteerde dat in een negatief saldo van € 15 178,64.

JAAR 2018 2017 2016
LASTEN      
Personeel € 62.791 € 66.970 67.529
Onroerend Goed € 48.868 € 58.021 63 940
Eredienst en Pastoraal € 12.393 € 13.161 13.292
Afdracht Bisdom € 23.398 € 20.858 26.512
Beheer en overige kosten € 7.478 € 6.934 7.199
Totaal € 154.929 € 165.945 € 178.473
       
BATEN      
Bijdragen Parochianen € 138.674 € 148.329 € 156.494
Overige Opbrengsten € 1.076 € 1.697  € 2.901
Totaal € 139.750 € 150.026 € 159.395
       
Nadelig Resultaat € 15 179 € 15 919 € 19.078


Als u onze Martinuskerk een extra steuntje in de rug wilt geven, dan zien wij dat graag terug via uw bijdrage tijdens de collectes in de H. Mis, of op onze RABO rekening NL50 RABO 0156 9434 09 t.n.v. Parochie St Martinus, Weert. Met uw steun blijft onze mooie parochie van een toekomst verzekerd!

Belastingaftrek voor meerjarige Kerkbijdrage

Maakt u overigens al optimaal gebruik van de belastingaftrekmogelijkheden voor uw (periodieke) kerkbijdrage? U kunt daarvoor tegenwoordig eenvoudig een formulier invullen; u hoeft hiervoor dus niet meer naar een notaris. Op het parochiekantoor helpt men u graag! (Nadere inlichtingen via parochiekantoor@sintmartinus.nl of op ma-wo-vr van 10.00-12.00 uur op de Begijnensteeg 1, achter de kerk)

                                                                                                                             
zaterdag 20 juli
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Eucharistieviering
Samenzang
Overleden ouders Peters-van Leeuwen en voor Johanna Peters 5e Jaardienst Maria Blankers-Neijnens overlijden en Piet Blankers 20ste jaardienst overlijden
 
zondag 21 juli 16e zondag door het jaar
10:00 uur Eucharistieviering
Schola
Anny Merten-Meeuvis
 
maandag 22 juli H. Maria Magdalena
09:00 uur Eucharistieviering
 
dinsdag 23 juli H. Birgitta, patrones van Europa
09:00 uur Eucharistieviering
Ter ere van de H. Gerardus (offerblok)
 
woensdag 24 juli
09:00 uur Eucharistieviering
Lambertus Kerkhoffs (verjaardag)
 
donderdag 25 juli H. Jakobus, apostel
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)
 
vrijdag 26 juli HH. Joachim en Anna, ouders Maria
09:00 uur Eucharistieviering
 
zaterdag 27 juli
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Eucharistieviering
Samenzang
Bér van Pol (jaardienst) en de overleden familieleden van Pol-Houben
 
zondag 28 juli 17e zondag door het jaar
10:00 uur Eucharistieviering
Schola
Gatty Maris-Severijns
Anny Mertens-Meeuvis
Tjeu Baens (jaardienst en verjaardag)
11:30 uur Doop Jana Snel
 
maandag 29 juli H. Marta
09:00 uur Eucharistieviering
 
dinsdag 30 juli H. Petrus Chrysologus
09:00 uur Eucharistieviering
 
woensdag 31 juli H. Ignatius van Loyola, priester
09:00 uur Eucharistieviering
 
donderdag 01 augustus H. Alfonsus Maria de'Liguori
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste
Ter ere van St. Antonius (offerblok)
 
vrijdag 02 augustus H. Eusebius van Vercelli, bisschop
09:00 uur Eucharistieviering
Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens
 
zaterdag 03 augustus
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Eucharistieviering
Samenzang
 
zondag 04 augustus 18e zondag door het jaar
10:00 uur Eucharistieviering
Schola
Anny Mertens-Meeuvis
 
maandag 05 augustus Kerkwijding vd Basiliek van Maria de Meerdere
09:00 uur Eucharistieviering
 
dinsdag 06 augustus Gedaanteverandering van de Heer
09:00 uur Eucharistieviering
Ter ere van de H. Gerardus (offerblok)
 
woensdag 07 augustus HH. Sixtus II, paus en gezellen
09:00 uur Eucharistieviering
 
donderdag 08 augustus H. Dominicus, priester
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)
 
vrijdag 09 augustus H. Teresia Benedicta vh Kruis (Edith Stein)
09:00 uur Eucharistieviering
 
zaterdag 10 augustus
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Eucharistieviering
Samenzang
Karin Strijbos-van Geneijgen (jaardienst)
 
zondag 11 augustus 19e zondag door het jaar
10:00 uur Eucharistieviering
Schola
Anny Mertens-Meeuvis Joop Rijnierse (jaardienst)
 
maandag 12 augustus H. Johanna Francisca de Chantal
09:00 uur Eucharistieviering
 
dinsdag 13 augustus HH. Pontianus, paus en Hippolytus
09:00 uur Eucharistieviering
 
woensdag 14 augustus H. Maximiliaan Maria Kolbe
09:00 uur Eucharistieviering
 
donderdag 15 augustus Maria ten hemel opgenomen
19:00 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst
Groot St. Martinuskoor Missa Simplex van P. Stalmeier m.m.v.Pages, Bruidjes, Mariagroep en Mariadraagsters en de Venerabele Broederschap
Mia Linnartz
Theo Vermazeren (Jaardienst) en overleden familie Vermazeren-Peeters
Overleden grootouders Richter-van Ool en Theunissen-Palmen
Voor de levenden en overleden broeders en zusters van de Venerabele Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert
Voor de levenden en overleden Lourdespelgrims
Wien Tullemans
 
vrijdag 16 augustus H. Stefanus van Hongarije
09:00 uur Eucharistieviering
Ter ere van St. Antonius (offerblok)
 
zaterdag 17 augustus
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Eucharistieviering
Samenzang
Overleden ouders Peters-van Leeuwen en voor Johanna Peters
 
zondag 18 augustus 20e zondag door het jaar
10:00 uur Eucharistieviering
Orgelmis
Jan Mertens Pater Harry Vermeulen
 
maandag 19 augustus H. Johannes Eudes, priester
09:00 uur Eucharistieviering
 
dinsdag 20 augustus H. Bernardus, abt en kerkleraar
09:00 uur Eucharistieviering
Ter ere van de H. Gerardus (offerblok)
 
woensdag 21 augustus H. Pius X, paus
09:00 uur Eucharistieviering
 
donderdag 22 augustus H Maagd Maria, koningin van hemel en aarde
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)
 
vrijdag 23 augustus H. Rosa van Lima, maagd
09:00 uur Eucharistieviering
 
zaterdag 24 augustus
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Eucharistieviering
Samenzang
Alda Berghuis-Cramers
 
zondag 25 augustus 21e zondag door het jaar
10:00 uur Eucharistieviering
Schola
Cor en Helena Peters-Coolen en Ton Peters (jaardienst)
Hélene Paquay-Keijers (jaardienst)
George en Dora Paquay-Thomassen (jaardienst)
Ton Speet
 
maandag 26 augustus
09:00 uur Eucharistieviering
 
dinsdag 27 augustus H. Monica
09:00 uur Eucharistieviering
 
woensdag 28 augustus H. Augustinus, bisschop en kerkleraar
09:00 uur Eucharistieviering
 
donderdag 29 augustus Marteldood H. Johannes de Doper
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste
Ter ere van St. Antonius (offerblok)
 
vrijdag 30 augustus
09:00 uur Eucharistieviering
 
zaterdag 31 augustus
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Eucharistieviering
Samenzang
 
zondag 01 september 22e zondag door het jaar
10:00 uur Eucharistieviering
Groot Sint Martinuskoor Missa Festiva van A. Gretchaninoff
Pierre en Jet Gruythuysen-Bazelmans Toos Rietra en overleden familie (jaardienst)
 
maandag 02 september
09:00 uur Eucharistieviering
 
dinsdag 03 september H. Gregorius de Grote
09:00 uur Eucharistieviering
Ter ere van de H. Gerardus (offerblok)
 
woensdag 04 september
09:00 uur Eucharistieviering
 
donderdag 05 september
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)
 
vrijdag 06 september
09:00 uur Eucharistieviering
Frans en Drina van Meijl-Ramaekers en Ria Broens
 
zaterdag 07 september
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Eucharistieviering
Samenzang
 
zondag 08 september 23e zondag door het jaar
10:00 uur Eucharistieviering
Schola
Overledenen van de familie Everaers-Franken (jaardienst)
Alda Berghuis-Cramers
Overleden ouders Vermeulen-van Corstanje
 
maandag 09 september
09:00 uur Eucharistieviering
 
dinsdag 10 september
09:00 uur Eucharistieviering
 
woensdag 11 september
09:00 uur Eucharistieviering
Laurent Flapper
 
donderdag 12 september
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste
Ter ere van St. Antonius (offerblok)
 
vrijdag 13 september H. Johannes Chrysostomus
09:00 uur Eucharistieviering
 
zaterdag 14 september Kruisverheffing
11:45 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Eucharistieviering
Samenzang
 
zondag 15 september 24e zondag door het jaar
10:00 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst
Schola
Overleden ouders Ton en Ineke Joosten-Willemsen (jaardienst)
Charles en Els Verkuijlen-Vincken (jaardienst)
Overleden ouders Rietra-Pallandt en familie
Wim Govaarts
 
maandag 16 september H. Cornelius, paus, martelaar
09:00 uur Eucharistieviering
 
dinsdag 17 september H. Lambertus, bisschop en martelaar
09:00 uur Eucharistieviering
Ter ere van de H. Gerardus (offerblok)
 
woensdag 18 september
09:00 uur Eucharistieviering
Mia Linnartz (jaardienst)
 
donderdag 19 september H. Januarius, bisschop en martelaar
09:00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling Allerheiligste
Ter ere van O.L.V. tot Weert (offerblok)
 
vrijdag 20 september
09:00 uur Eucharistieviering
 
sitemap contact locaties beheer